Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 15 december 2020
Ausdrucken
Welkom bij Immonify

Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op elke bezoeker of gebruiker van de website www.immonify.com (hierna te noemen de "Website"). Door deze Website te gebruiken, ga je impliciet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

1 Toepassingsgebied

 1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Immonify-site en, indien van toepassing, de Immonify WebApp (hierna "website"). Om de Website te kunnen gebruiken is het belangrijk dat je als gebruiker de volgende voorwaarden accepteert.
 2. Door onze Website te gebruiken, ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van onze Website. Door hiermee akkoord te gaan, garandeer je ons dat je geen postings maakt die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het onderwerp van Immonify omvat, maar is niet beperkt tot, toegang tot of gebruik van: Logingebied, mobiele WebApp, toegang tot levering van gegevens, dashboard en rapportage, mogelijkheden voor administratief beheer.

§ 2 Contactgegevens en juridische informatie

Als je vragen hebt over onze website, kun je ons bereiken via de volgende contactgegevens:

 • Andreas Ilias
 • Lange Straat 59
 • 60311 Frankfurt
 • Telefoon: +49 69 94943324
 • mobiel: +49 162 7731254
 • Email: contact@immonify.com

§ 3 Beschikbaarheid van de website

 1. Immonify heeft een algemene beschikbaarheid van 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Er kunnen echter onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid als gevolg van onderhoud dat nodig is voor de werking van de dienst. Onderbrekingen in de beschikbaarheid kunnen onder andere ontstaan door overmacht of andere oorzaken waarvoor Immonify niet verantwoordelijk is, zoals opzet of grove nalatigheid.
 2. Verkoper wijst erop:
  • Dat het technisch bijna onmogelijk is om de website vrij van fouten van welke aard dan ook aan te bieden en dat de aanbieder hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt,
  • dat fouten kunnen leiden tot het tijdelijk afsluiten van de website,
  • dat de beschikbaarheid van deze webpagina's afhankelijk is van voorwaarden en diensten die buiten de controle van de aanbieder vallen, zoals transmissiecapaciteiten en telefoonverbindingen tussen de afzonderlijke partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verstoringen die in dit gebied vallen.

4 Discussiefora

Voor zover de aanbieder discussiefora of feedbackkanalen tijdelijk of permanent op de website beschikbaar stelt, wordt van de deelnemers aan de discussiefora verwacht dat zij zich houden aan de gebruikelijke communicatieregels, zoals wederzijds respect. Bezoekers mogen geen beledigend, mogelijk denigrerend, beledigend, beledigend, lasterlijk of obsceen materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden verspreiden of publiceren.

§ 5 Elektronische communicatie

Wanneer je gebruik maakt van een Immonify-service of e-mails, sms-berichten of andere communicatie naar ons stuurt vanaf je computer of mobiele apparaat, communiceer je elektronisch met ons. We zullen op verschillende manieren elektronisch met je communiceren, onder andere via e-mail, sms, of door het plaatsen van elektronische berichten of andere communicatie op onze website of als onderdeel van andere Immonify diensten. Voor contractuele doeleinden ga je ermee akkoord dat je elektronische communicatie van ons ontvangt en dat alle toestemmingen, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch met je communiceren, in die mate niet schriftelijk behoeven te worden gedaan, tenzij dwingend recht een andere vorm van communicatie voorschrijft.

6 Auteursrecht en databankrechten

 1. Alle content die is opgenomen in of beschikbaar wordt gesteld via een Immonify-service, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en gegevenscompilaties, is eigendom van Immonify of derden die content leveren of beschikbaar stellen op de Site en wordt beschermd door de Duitse wetgeving op het gebied van auteursrechten en databaserechten.
 2. Ook is de volledige Content die is opgenomen in of wordt geleverd via een Immonify-service het exclusieve eigendom van Immonify en wordt deze beschermd door de Duitse wetgeving op het gebied van auteursrechten en databaserechten.
 3. Je mag niet systematisch een deel van een Immonify Service extraheren en/of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In het bijzonder mag je geen gebruik maken van datamining, robots of soortgelijke dataverzamel- en extractietools om (een of meerdere malen) te extraheren voor hergebruik van wezenlijke onderdelen van een Immonify Service zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.Immonify.com. Je mag verder geen eigen database creëren en/of publiceren die een substantieel deel van een Immonify-service bevat zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.immonify.com.

§ 7 Patenten

Alle patenten op Immonify zijn ook van toepassing op alle diensten en andere producten van Immonify. De respectievelijke patenten kunnen onder één of meerdere patenten vallen.

§ 8 Je account

 1. Voor toegang tot sommige (betaalde) diensten van de Website is het aanmaken van een account vereist.
 2. Het aanmaken van een account is alleen toegestaan voor personen met volledige rechtsbevoegdheid, aan wie het registratieformulier op de website www.immonify.com ter beschikking wordt gesteld.
 3. De gebruiker verbindt zich ertoe geen valse persoonlijke informatie te verstrekken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe zijn gegevens regelmatig te controleren op hun juistheid.
 4. Als je gebruik maakt van een Immonify-service, ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van je account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot je computer en mobiele apparaten. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden via je account of wachtwoord. Je moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat je wachtwoord geheim en veilig is en je moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als je reden hebt om bezorgd te zijn dat een derde partij kennis heeft genomen van je wachtwoord of dat het wachtwoord op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt, of waarschijnlijk zal worden gebruikt. Je bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de informatie die je aan ons verstrekt accuraat en volledig is en om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen met betrekking tot de informatie die je verstrekt. Je kunt een deel van de informatie die je ons hebt gegeven op onze website bekijken en bijwerken.
 5. De gebruiker kan vervolgens zijn of haar gebruikersnaam niet meer veranderen. De gebruiker mag echter te allen tijde zijn of haar wachtwoord wijzigen.
 6. Je mag geen enkele dienst van Immonify gebruiken op een manier die de diensten of toegang van Immonify kan onderbreken, beschadigen of op een andere manier belemmeren.
 7. Verder mag je de diensten van Immonify niet gebruiken voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit, onwettige activiteiten, pesterijen of ongemak.
 8. We behouden ons het recht voor om Services op de Site te onthouden of om Ledenaccounts te beëindigen. Dit geldt vooral als je de toepasselijke wetgeving, contractuele overeenkomsten of ons beleid overtreedt.
 9. Gebruikers van deze website kunnen hun account te allen tijde verwijderen door een bericht te sturen via het contactformulier. De gebruikersaccount wordt verwijderd nadat de gebruiker het formulier heeft ingevuld en verzonden. De termijn voor het verwijderen van het account van onze website is 30 dagen.

§ 9 Intellectuele eigendomsrechten

Immonify respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als je denkt dat je intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die je reden geeft om te vrezen voor een inbreuk, volg dan onze procedure om www.immonify.com op de hoogte te stellen van een inbreuk.

§ 10 Aansprakelijkheid

 1. We zullen er altijd naar streven dat de diensten van Immonify zonder onderbreking beschikbaar zijn en dat de uitzendingen foutloos zijn. Door de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan je toegang tot de diensten van Immonify af en toe worden onderbroken of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten mogelijk te maken. We zullen proberen de frequentie en de duur van dergelijke tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.
 2. Immonify is alleen aansprakelijk als de oorzaak van de schade te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door Immonify of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Immonify.
 3. Bovendien is Immonify aansprakelijk voor de lichtelijk nalatige schending van essentiële verplichtingen. Essentiële verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan u regelmatig op de naleving vertrouwt. In dit geval is Immonify echter alleen aansprakelijk voor de te verwachten, contracttypische schade. Immonify en haar provider zijn niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de vorige zinnen genoemde verplichtingen.
 4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade aan leven, ledematen en gezondheid, voor een gebrek na overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en voor frauduleus verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van Immonify is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

11 Links naar andere websites

 1. Voor links die niet door de provider worden beheerd en die zich op hun website bevinden, hebben wij geen enkele mogelijkheid om de inhoud van deze website te controleren, aangezien deze volledig onafhankelijk van ons is.
 2. Daarom aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de gevolgen van het gebruik ervan door de bezoekers ervan. Alle websites die via links worden benaderd, zijn op eigen risico van de gebruiker. Er wordt geen speciale melding gemaakt wanneer gebruikers de website verlaten. We vragen je echter om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van illegale of twijfelachtige inhoud op de gelinkte website.
 3. Andere websites kunnen een link hebben naar de website van de aanbieder. Voor een dergelijke link is onze voorafgaande toestemming nodig.

§ 12 Gegevensbescherming

 1. Het kan gebeuren dat gegevens en informatie van de bezoekers en gebruikers (datum, tijd, bezochte pagina) over de toegang op de server worden opgeslagen. Wij wijzen erop dat - zonder toestemming - geen persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden opgeslagen.
 2. Indien er persoonlijke gegevens worden verzameld, verbinden wij ons ertoe om de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website te verkrijgen. Wij verbinden ons ertoe geen gegevens door te geven aan derden, tenzij de bezoeker of gebruiker vooraf zijn of haar toestemming geeft.
 3. We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Daarom kan een foutloze en probleemloze bescherming van gegevens van derden niet volledig worden gegarandeerd. In dit opzicht is onze aansprakelijkheid uitgesloten.
 4. De gebruiker heeft recht op informatie. Je hebt te allen tijde het recht om volledige en gratis informatie over de gegevens die op jou betrekking hebben van ons te ontvangen.
 5. Verder heeft de gebruiker het recht op correctie/verwijdering van gegevens/beperking van de verwerking.
 6. Verdere details worden apart vermeld in het privacybeleid.

13 Cookies

 1. Om het productassortiment weer te geven, kunnen we gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de site.
 2. Tal van internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.
 3. Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.
 4. We willen erop wijzen dat sommige van deze cookies van onze server naar je computersysteem worden overgebracht, waarbij het meestal gaat om zogenaamde sessiegerelateerde cookies. Sessiegerelateerde cookies worden gekenmerkt door het feit dat ze aan het einde van de browsersessie automatisch van je harde schijf worden verwijderd. Andere cookies blijven op je computersysteem staan en stellen ons in staat om je computersysteem bij je volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).
 5. Je kunt bezwaar maken tegen het opslaan van cookies, hiervoor is een banner beschikbaar waar je bezwaar tegen kunt maken/accepteren.
 6. Natuurlijk kun je je browser zo instellen dat er geen cookies op je harde schijf worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies weer worden verwijderd. De instructies met betrekking tot het voorkomen en verwijderen van cookies kun je vinden in de helpfunctie van je browser of softwarefabrikant.

14 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Immonify diensten, de regels en voorwaarden, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden. Je bent onderworpen aan de Servicevoorwaarden, de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je de diensten van Immonify gebruikt. Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

§ 15 Geen ontheffing

Als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt en we doen er niets aan, dan zijn we nog steeds gerechtigd om onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij je deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

16 Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Eventuele meningsverschillen of geschillen die voortvloeien uit dit contract worden uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. De enige plaats van jurisdictie voor bestellingen van handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen van publiekrechtelijk belang is de statutaire zetel van de leverancier.

17 Slotbepalingen

 1. 1. de contracttaal is Duits.
 2. Als je deze algemene gebruiksvoorwaarden schendt en we doen er niets aan, dan zijn we toch gerechtigd om onze rechten uit te oefenen bij elke andere gelegenheid waarbij je deze gebruiksvoorwaarden schendt.
 3. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, regels en voorschriften, algemene voorwaarden, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 4. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van een andere bepaling van de Overeenkomst. Mocht dit zich voordoen, dan wordt de bepaling overeenkomstig de betekenis en het doel ervan vervangen door een andere wettelijk toegestane bepaling die overeenkomt met de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling.

Icon